رئیس اداره کار شهرستان فردوس:
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی فردوس با انتقاد از ابلاغ نشدن اعتبارات امسال مشاغل خانگی فردوس اظهار داشت: در حالی که کمتر از چهارماه تا پایان سال باقیمانده است اما هنوز اعتباری برای مشاغل خانگی به شهرستان فردوس اختصاص نیافته است.
اشتراک در اداره کار وتعاون    اعتبارات     خشکسالی     مشاغل خانگی        فردوس برین