باحضور مسئولین صورت گرفت
بارگاه امامزادگان سیدمحمد و سیدابراهیم از نوادگان حضرت موسی ابن جعفر(ع) با حضور مردم و مسئولان غبارروبی و عطر افشانی شد.
اشتراک در بارگاه امام زادگان   غباررویی   نوادگان   عطرافشانی    گلاب  فردوس برین