رئیس مرکز فنی‌ و حرفه‌ای شهید رادمرد فردوس خبر داد
رئیس مرکز فنی‌ و حرفه‌ای شهید رادمرد فردوس از برگزاری طرح توانمندسازی روستایی و عشایری در این شهرستان خبر داد.
اشتراک در توانمند سازی   برگزاری  طرح    روستایی و عشایری   فردوس برین