مدیرجهاد کشاورزی فردوس
مدیرجهاد کشاورزی فردوس گفت: طی ۹ ماهه امسال ۷۴ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال تسهیلات به ۸۰ نفر از متقاضیان بخش کشاورزی شهرستان پرداخت شده است.
اشتراک در جهاد   کشاورزی    اعتبار  تسهیلات   متقاضی   بانک   فردوس برین