گزارش تصویری
اولین جشنواره خیرین مدرسه ساز فردوسی مقیم مشهد و سراسرکشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
اشتراک در خیرین مدرسه ساز   جشنواره   فردوسی   سراسر کشور  فردوس برین