رئیس پلیس راه استان خبرداد
رئیس پلیس راه استان گفت: فردی که هنگام انجام وظیفه به ماموران پلیس راه توهین کرده بود توسط دادگاه به 74 ضربه شلاق محکوم شد.
اشتراک در رئیس پلیس استان     ضربه شلاق      دادگاه      عامل توهین     فردوس برین