رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردوس خبر داد
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردوس از آموزش 100 نفر از کارگران ساختمانی این شهرستان از ابتدای امسال خبر داد.
اشتراک در رئیس کاررفاه اجتماعی     کارگر ساختمانی     ابتدای امسال      فردوس برین