امام جمعه موقت فردوس+ عکس
متاسفانه امروزه فرمایشات مقام معظم رهبری در ظاهر تاکید وتکرارمی شود در اصل عملی به آن نمی شود و مورد بی مهری قرار گرفته است با توجه به این که مطالبات رهبری از مردم ، مسئولین بسیار است.
اشتراک در رهبری    جهاد    سیره    تقوا    فردوس برین