صبح امروز برگزارشد
شورای هماهنگی ترافیک شهرستان فردوس با حضور کلیه اعضاء، آقای اسماعیلی سرپرست فرمانداری و رئیس جلسه و آقای مهندس حلاج مقدم معاون برنامه ریزی و عمرانی و دبیر شورا در محل فرمانداری فردوس برگزار گردید.
اشتراک در شورای هماهنگی ترافیک   دبیر شورا   معاون برنامه ریزی   شهرداریها    فردوس برین