سرپرست فرمانداری فردوس خبر داد
سرپرست فرمانداری شهرستان فردوس گفت: میزان خسارت وارده درمجموع به باغات انار ، مزارع زعفران ومزارع کلزابراساس نظر کارشناسان جهاد کشاورزی 272 میلیارد تومان اعلام شده که هنوز اعتبار سهم اختصاص یافته مشخص نیست.
اشتراک در فرماندار   اراضی  باغات   تسهیلات   سرمازدگی    خشکسالی   اعتبار   فردوس برین