مدیر اجرایی جشنواره ملی جوانه های شعر رضوی خراسان جنوبی
مدیر اجرایی جشنواره ملی جوانه های شعر رضوی خراسان جنوبی گفت:سه شب شعر استانی جوانه های شعر رضوی ،در خراسان جنوبی برگزار می شود.
اشتراک در مدیر اجرایی     جوانه های شعر رضوی      خراسان جنوبی      شب شعر    فردوس برین