معاون آموزشی آپ فردوس خبرداد
معاون آموزشی آموزش وپرورش فردوس از برگزاری اولین جشنواره خیرین مدرسه ساز مقیم مشهد در مشهدمقدس خبرداد.
اشتراک در معاون    آموزشی     جشنواره     خیرین    مدرسه ساز    فردوس برین