با حضور دانش‌آموزان دبستان دخترانه شیخ بهاءالدین عاملی
همایش خاوران‌‌شناسی با حضور دانش‌آموزان دبستان دخترانه شیخ بهاءالدین عاملی در شهرستان فردوس برگزار شد.
اشتراک در همایش   خاوران    دانش آموز   صنایع دستی   بازی   فردوس برین