رئیس فرهنگ وارشادفردوس خبرداد
هنرنمایی هنرمندان موسیقی اداره فرهنگ فرهنگ وارشاد اسلامی فردوس به همراه سه تن از هنرمندان صنایع دستی شهرستان در نمایشگاه توانمندیهای روستاییان کشور
اشتراک در هنرنمایی    اداره فرهنگ وارشاد   صنایع دستی  نمایشگاه  هنرمندان     فردوس برین