وزیر بهداشت:
وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی به وظیفه خود عمل نکرده است و نمی‌کند گفت: مردم حق بیمه پرداخت می‌کنند و سهم درمان را باید بیمه به حوزه درمان پرداخت کند.
اشتراک در وزیر بهداشت   مشکلات   هم لباسی   تامین اجتماعی   بیمه فردوس برین