رئیس بیمارستان شهید چمران فردوس خبرداد
ساخت این کلینیک تخصصی از ابتدای امسال شروع شده است که تا به حال 65درصد پیشرفت داشته و در صورت تأمین اعتبار و عمل پیمانکار به تعهدات تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
اشتراک در کلینیک  تخصصی   تامین اعتبار   بیمارستان    بهره برداری   فردوس برین